Stanisław Tyszka o abonamencie

23.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W myśl obecnie obowiązującej ustawy, z opłaty abonamentowej zwolnione są m.in. osoby które ukończyły 75 lat oraz osoby które ukończyły 60 lat mające ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (wg. GUS).

W powyższej wypowiedzi oceniamy jedynie odniesienie się posła do regulacji obecnie obowiązujących, nie oceniamy przewidywań na przyszłość.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.