Stanisław Tyszka o długu publicznym Polski

16.01.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podpisana przez prezydenta Dudę ustawa budżetowa na 2017 rok przewiduje wydatki na obsługę długu publicznego Skarbu Państwa w wysokości 30 399,90 milionów złotych (30,4 miliarda złotych). Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego z trzeciego kwartału 2016, liczba pracujących w Polsce wynosiła 16 milionów 266 tysięcy osób. W przeliczeniu daje nam to zatem około 1869 złotych obsługi długu publicznego w przeliczeniu na jedną osobę pracującą.

Z uwagi na szacunkową specyfikę tych kwestii, uznajemy przyjęte zaokrąglenie za uzasadnione, a wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.