Stanisław Tyszka o podatkach w Gruzji

09.05.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z artykułem 1a ustawy organiczej Gruzji o wolności ekonomicznej wprowadzanie nowego rodzaju podatku wymaga co do zasady uzyskania zgody w referendum ogólnokrajowym. Ustawa wprowadza jednak trzy wyjątki, w których nie przeprowadza się referendum:

  1. wprowadzenie podatku akcyzowego (art. 1a)
  2. wprowadzenie lub modyfikacja podatku, który jest alternatywą do istniejącego albo zastępuje istniejący podatek bez zwiększenia obciążenia podatkowego. (art. 1b)
  3. tymczasowe zwiększenie podatków (na maksymalnie trzy lata)

Ponieważ istnieją wyjątki od ogólnego wymogu formy referendalnej, stwierdzenie że „żaden podatek nie może być wprowadzony bez referendum nie jest zgodne z zapisami gruzińskiej ustawy i tym samym należy je uznać za fałszywe.

Share The Facts
Stanisław Tyszka
Poseł Kukiz’15

W Gruzji żaden podatek, tak jak w tym momencie planowana dodatkowa opłata paliwowa, nie może być wprowadzony bez referendum ogólnokrajowego.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.