Czy Polska zamierza przyjąć uchodźców przebywających w Grecji?

24.03.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na początku stycznia wiceszef MSWiA Jakub Skiba poinformował, iż „Grupa polskich oficerów łącznikowych, m.in. Straży Granicznej, uczestniczy w Grecji w procesie weryfikacji tożsamości 67 uchodźców wytypowanych w pierwszej kolejności do osiedlenia w Polsce

Jak wynika z dokumentów Komisji Europejskiej w Polsce aktualnie dostępnych jest 100 miejsc dla uchodźców. Jak czytamydoniesieniach medialnych Beata Szydło na konferencji z 7 stycznia 2016r. w Radomiu zadeklarowała że jesteśmy w tej chwili w stanie przyjąć 100 uchodźców. Niestety nie udało nam się dotrzeć do materiału z tej części konferencji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.