Start kampanii „KORWiN dla bezpieczeństwa”

26.04.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W 1999 roku Unia Polityki Realnej rzeczywiście prowadziła kampanie na rzecz przywrócenia w Polsce kary śmierci i zbierała w tej kwestii podpisy.  Informuje o tym notatka prasowa  z 5 marca 1999 roku.

Jednak w archiwum sejmowym z III kadencji prac Sejmu (lata 1997-2001) nie ma śladu po obywatelskim lub poselskim projekcie ustawy w tym temacie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.