#StrajkNaŚląsku – związki zawodowe

24.01.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Część wypowiedzi dotyczącej zgłoszenia poprawki przez SLD (oraz jej odrzucenia przez koalicję) jest prawdziwa, jednakże została podana dodatkowo informacja fałszywa odnośnie złożenia takiej poprawki przez PiS, co jest manipulacją ze strony P. Dudy.

Podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych, dnia 15 stycznia 2015 r. odrzucono poprawkę zgłoszoną przez SLD, która zakładała konsultacje z gminami górniczymi i związkami zawodowymi w przypadku przemieszczania pracowników i likwidacji kopalni. Sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Wojciech Kowalczyk, przedstawił negatywną opinię rządu w sprawie poprawki.

Głosy rozłożyły się następująco: 9 osób było za, 13 przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Mimo tego, że posłowie PiS podnosili kwestię konieczności konsultacji ze związkami i samorządami, nie zgłosili żadnej poprawki. Z inicjatywy PiS złożono natomiast poprawkę w sprawie odrzucenia projektu ustawy w całości.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.