Strasburg: dyskusja o bezrobociu

17.07.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Ostatnie dane, które datują na rok 2012. wskazują, iż liczba Europejczyków w wieku 15-24 lat, która nie uczy się, nie pracuje oraz nie przygotowuje do zawodu (NEET) wynosi 7,5 mln. Nieprawdą jest jednak stwierdzenie, iż bez pracy jest 6,5 mln. Osób bezrobotnych w wieku 25-29 lat jest 3,877 mln.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.