Teresa Czerwińska o obciążeniach podatkowych w Polsce

07.06.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem  Taxation Trends in the European Union z 2017 r. całkowity udział podatków w PKB Polski wynosi 32,5%, co daje nam 22 miejsce wśród 28 państw Unii Europejskiej (pierwsze miejsce w rankingu zajmuje państwo z najwyższym opodatkowaniem). Biorąc pod uwagę jedynie podatki pośrednie (mi. VAT) Polska zajmuje w rankingu miejsce 18, w przypadku bezpośrednich (przede wszystkim PIT oraz CIT) jest to miejsce 24. Polska posiada również 9 najniższy w Unii Europejskiej ostatni próg podatkowy oraz 18 najniższy pierwszy próg.

Z powyższych danych wynika, iż Polska znajduje się w okolicach środka stawki na tle innych państw Unii Europejskiej, z pewnych odchyleniem w stronę niższego opodatkowania. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Teresa Czerwińska
Minister Finansów


Jeśli chodzi o obciążenia podatkowe Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej jest średniakiem.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.