Terroryzm na przestrzeni lat w Europie

19.06.2017

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem Global Terrorism Index 2015 przygotowanym przez Institute for Economics & Peace, jedynie 2,6% ogólnej liczby ofiar ataków terrorystycznych (uwzględniając ataki z 11 września 2001 r., bez ich uwzględniania jest to 0,5% ogółu) w latach 2000 – 2014 miało miejsce w krajach Zachodu. Zdecydowana większość z nich (70% ofiar ataków od 2006 r.) zginęła w akcjach przeprowadzanych przez tzw. samotnych wilków. Jak jednak podkreślają autorzy, islamski fundamentalizm nie był ich główną przyczyną na przestrzeni ostatnich 9 lat. Według raportu, 80% ofiar ataków samotnych wilków zginęło w zamachach motywowanych prawicowym ekstremizmem, nacjonalizmem, nastrojami antyrządowymi, politycznym ekstremizmem oraz innymi formami supremacji.

Raport bierze jednak pod uwagę nie tylko kraje europejskie, co sugeruje w swojej wypowiedzi Katarzyna Lubnauer, ale również Australię oraz Amerykę Północną. Z tego też względu uznajemy wypowiedź za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.