Tomasz Nałęcz w Kontrwywiadzie RMF FM

16.10.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z umową zawartą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji w przypadku urządzenia miejsc pamięci i spoczynku, przewiduje się wyznaczenie granic, postawienie nagrobków, znaków pamięci, pomników lub innych obiektów upamiętniających przez Strony. W poszczególnych przypadkach, za zgodą Stron, sposób urządzenia i utrzymania miejsc pamięci i spoczynku może zostać dodatkowo sprecyzowany.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.