Tomasz Rzymkowski o statucie Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa

17 września 2018 r. w Bukareszcie miało miejsce spotkanie Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa poświęcone kwestii członkostwa polskiej Krajowej Rady Sądownictwa we wspomnianej organizacji. W oświadczeniu ENCJ poinformowano o zawieszeniu KRS – stan ten oznacza pozbawienie KRS prawa głosu oraz wyłączenie  z bieżących działań organizacji. Kwestię tę poruszył w udzielonym 18.09.2018 r. wywiadzie m. in.  poseł Ruchu Kukiz’15 Tomasz Rzymkowski w audycji Sygnały Dnia PR1.

Sprawdzone wypowiedzi

Tomasz Rzymkowski

Statut Europejskiej Sieci nie przewiduje instrumentu zawieszenia członkostwa w tej organizacji; przewiduje możliwość wykluczenia.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź Tomasza Rzymkowskiego dotyczy treści statutu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ). W skład tej organizacji mogą wejść Rady Sądownictwa oraz instytucje o podobnym charakterze funkcjonujące w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Warunkiem członkostwa jest, zgodnie z art. 6 statutu ENCJ,

pełna niezależność i niezawisłość jednostek od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

W tym samym artykule, w ust. 4, przedstawiono procedurę wykluczenia członka z organizacji:

Zarządowi przysługuje prawo wniesienia wniosku o usunięcie członka ze Stowarzyszenia w przypadku popełnienia przezeń poważnych naruszeń w odniesieniu do celów i zadań Stowarzyszenia, o których mowa powyżej w art. 3 i 4. Zarząd zobowiązany jest do umożliwienia danemu członkowi przedstawienia swojego stanowiska w sprawie. Decyzję o wydaleniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie Ogólne większością trzech czwartych głosów członków obecnych na danym posiedzeniu.

W treści statutu nie ma jednak zapisów właściwych dla procedury zawieszenia członka organizacji.

Tomasz Rzymkowski podaje prawidłowe informacje związane ze statutem ENCJ, dlatego jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Tomasz Rzymkowski
Poseł Kukiz’15


Statut Europejskiej Sieci nie przewiduje instrumentu zawieszenia członkostwa w tej organizacji; przewiduje możliwość wykluczenia.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >