Tomasz Siemoniak o stanie polskich dróg i autostrad

17.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według Danych Głównego Urzędu Statystycznego długość autostrad w Polsce wynosiła 663 km na koniec roku 2007 (tabl. 7.3). Na koniec 2015 roku długość autostrad w Polsce wyniosła już 1559,2 km (tabl. 2.4), co stanowi wzrost o 896,2 km w latach 2008-2015.

Z kolei długość dróg ekspresowych wyniosła na koniec 2007 roku 330 km (tabl. 1), do 1492,2 km na koniec roku 2015 (tabl. 2.4). Tym samym w latach 2008-1015 długość dróg ekspresowych wzrosła o 1162,2 km.

Jeżeli chodzi o drogi lokalne, w latach 2009-2011 zrealizowano Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, ustanowiony przez Radę Ministrów. W 2011 roku Rada Ministrów przedłużyła program o kolejne dwa lata. Według danych Narodowej Izby Kontroli w latach 2009-2011 zmodernizowano i wybudowano w ramach programu ok. 8,2 tys. km dróg (s. 9), a w samych 2012 roku zmodernizowano i wybudowano 827 km dróg.

Share The Facts
Tomasz Siemoniak
Poseł na Sejm RP

Sieć autostrad w latach 2008-2015 wydłużyła się o ok. 900 km, a dróg ekspresowych o ponad 1,2 tys. km. Zbudowano lub zmodernizowano 8,5 tys. km dróg lokalnych.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.