Tomasz Sommer w Poranku Radia Wnet

14.04.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Dorobek prawny z Schengen, w skład którego wchodzi szereg dokumentów, do których najważniejszych należy zaliczyć: Układ z Schengen (podpisany w 1985 r.) oraz Konwencję Wykonawczą do Układu z Schengen (1990 r.) zostały włączone do prawa pierwotnego Unii Europejskiej na mocy Traktatu amsterdamskiego (1997 r.). Od tego momentu należy uznać, iż wszelkie prawa i swobody wprowadzone Układem z Schengen mają swoją podstawę prawną w dorobku prawnym Unii Europejskiej. Zgodnie z decyzjami będącymi konsekwencją traktatu – instytucje Układu z Schengen: Komitet Wykonawczy Schengen oraz Sekretariat Schengen zostały wcielone do Rady Unii Europejskiej, uzyskując status odpowiednio: grupy roboczej oraz elementu składowego Sekretariatu Genralnego.

Obecnie swobodny przepływ osób gwarantowany jest obywatelom Unii Europejskiej na mocy Tytułu IV Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (w wersji ustalonej na mocy Traktatu z Lizbony) zatytułowanego „Swobodny przepływ osób, usług i kapitału”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.