Tymczasowa przegroda na Wiśle

04.09.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Tymczasowy próg stabilizujący poziom wody na Wiślę jest projektem firmy “Enea” dla Elektrowni Kozienice. Według spółki elektrownia ta potrzebuje wody z Wisły do chłodzenia. Próg ma zapewnić że nie dojdzie do zbyt niskiego poziomu Wisły i w efekcie do braku chłodzenia w elektrowni.

Enea poinformowała o rozpoczęciu prac na progiem w sierpniu tego roku jednocześnie zapewniając o zdobyciu wszystkich wymaganych prawem pozwoleń.

Pod koniec zeszłego roku budowa progu wzbudzała kontrowersje. Społecznicy informowali, że spółka Enea Wytwarzanie buduje próg bez wymaganych zgód m.in. decyzji środowiskowej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.