Udział Skarbu Państwa w spółkach węglowych

13.11.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według danych zamieszczonych na stronie internetowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej 55,16% akcji spółki posiada obecnie Skarb Państwa, natomiast 44,84% akcji należy do pozostałych akcjonariuszy. Skarb Państwa jest więc większościowym udziałowcem Jastrzębskiej Spółki Węglowej, co potwierdza również spis podmiotów o dominującym udziale Skarbu Państwa, dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z tego samego dokumentu możemy dowiedzieć się również, że Skarb Państwa jest większościowym udziałowcem Lubelskiego Węgla BOGDANKA, będącego spółką węglową. W związku z tym nieprawdą jest, że JSW jest jedyną spółką węglową o większościowym udziale Skarbu Państwa w akcjonariacie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.