Unieważnienie wyborów

W polskim prawie Istnieje przepis dotyczący możliwości unieważnienia wyborów. Rozdział 16 Ustawy o ordynacji wyborczej do PE dopuszcza oprotestowanie ważności wyborów.

Sprawdzone wypowiedzi

Ryszard Kalisz

“Nie ma prawnej możliwości unieważnienia wyborów”.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W polskim prawie istnieje przepis dotyczący możliwości unieważnienia wyborów. Rozdział 16 Ustawy o ordynacji wyborczej do PE dopuszcza oprotestowanie ważności wyborów, jeśli zostały naruszone normy prawne określone w ustawie. Prostest można wnieść przeciwko wyborowi konkretnego posła lub też przeciwko ważności wyborów jako takich [art. 134].

Protest wnosi się do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez PKW w Dzienniku Ustaw RP. Sąd wydaje opinię w sprawie protestu, która jest wynikiem postępowania nieprocesowego. Jeśli zaś w proteście jest mowa o przestępstwie przeciwko wyborom, Sąd Najwyższy zgłasza sprawę do Prokuratury Generalnej [art. 138]. Kluczowa tu jest treść artykułu 139, który wskazuje, że Sąd Najwyższy może wydać uchwałę o nieważności wyborów lub o nieważności wyboru danego posła i postanawia wówczas o ponownym przeprowadzeniu wyborów lub o podjęciu innych czynności wyborczych.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >