W jakich państwach UE nakładana jest akcyza na samochody?

Stanisław Tyszka był gościem „Kwadransu Politycznego” na antenie TVP 1. Głównym tematem programu była propozycja Kukiz’15 dotycząca likwidacji akcyzy na samochody.

28 lutego do Sejmu wpłynął projekt ustawy autorstwa posłów Kukiz’15, który zakłada likwidację opodatkowania akcyzą samochodów osobowych.

Sprawdzone wypowiedzi

Stanisław Tyszka

Jesteśmy jedynym państwem w UE, które ma tego typu podatek [akcyzę na samochody].

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Większość państw Unii Europejskiej nie nakłada podatku akcyzowego na pojazdy mechaniczne. Do tego grona należą Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Czechy, Słowenia, Węgry, Austria, Francja, Włochy, Holandia, Irlandia, Belgia, Malta, Niemcy, Luxemburg, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Finlandia i Wielka Brytania.

Oprócz Polski, podatek ten obowiązuje w takiej samej lub podobnej formie w Chorwacji, na Cyprze (pkt 4), w Hiszpanii (ustawa dot. „impuestos especiales” – ustawa stanowiąca główną podstawę prawną zakresie akcyzy w Hiszpanii, punkt 7 reguluje podatek od pojazdów), Danii (specjalny podatek od rejestracji nowo zakupionego pojazdu), Szwecji (podatek od pojazdów znajduje się w dziale dot. akcyzy) i Portugalii (pojazdy mechaniczne na stronie internetowej dot. akcyz figurują w zestawieniu razem z tytoniem, produktami ropopochodnymi i alkoholem). Na stronach internetowych krajowych instytucji podatkowych powyższych państw UE w działach dotyczących podatków akcyzowych znajduje się informacja o nakładaniu akcyzy na pojazdy, w związku z czym wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Stanisław Tyszka

Nie jesteśmy do tego zmuszani [nakładania podatku akcyzowego na samochody] przez dyrektywę unijną o podatku akcyzowym.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Po drugiej wojnie światowej podatek akcyzowy w Polsce został zastąpiony podatkiem obrotowym. Stało się to na mocy decyzji Ministra Skarbu z października 1948 roku. Ponowne wprowadzenie akcyzy nastąpiło 45 lat później na skutek przyjęcia ustawy z 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Samochody osobowe figurują w wykazie wyrobów objętych nowym podatkiem (załącznik nr 6 do ustawy).

Przygotowania do przystąpienia do Unii Europejskiej wiązały się z potrzebą wprowadzenia zmian do prawa podatkowego, aczkolwiek dotyczyły one jedynie trzech typów produktów regulowanych prawem wspólnotowym: alkoholu, tytoniu i produktów energetycznych i energii elektrycznej. Podstawę prawną w tej dziedzinie stanowi Dyrektywa Rady UE 2008/118/WE.

O opodatkowaniu akcyzą innych niż wymienione powyżej dóbr, decyduje indywidualnie każde państwo członkowskie. W Polsce obowiązującą podstawą prawną w tej dziedzinie jest ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym regulującą opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu tymi wyrobami, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >