W jakim przypadku żołnierz może stracić stopień wojskowy?

15.12.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Sytuację utraty stopnia wojskowego reguluje artykuł 78 ustawy z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z tym przepisem żołnierz może utracić stopień wojskowy w następujących przypadkach:

  1. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego
  2. uprawomocnienia się wyroku sądu orzekającego środek karny pozbawienia praw publicznych albo degradacji
  3. odmowy złożenia przysięgi wojskowej.

W związku z powyższym, aktualny stan prawny przewiduje możliwość pozbawienia żołnierza stopnia wojskowego jedynie wskutek jego działań (zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub odmowy złożenia przysięgi wojskowej) lub prawomocnego wyroku sądu orzekającego środek karny pozbawienia praw publicznych albo degradacji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.