W którym województwie jest najniższe bezrobocie?

15.12.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec października 2016 roku bezrobocie w Województwie Śląskim wynosiło 6,6% (119,9 tys. zarejestrowanych bezrobotnych) przez co po Wielkopolsce (5,0%) i wraz z Małopolską zajmowało drugie miejsce spośród województw o najniższej stopie bezrobocia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.