Waldemar Pawlak o wątpliwościach referendalnych

07.09.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacją w sprawie ustawy o zmianie ustawy dotyczącej ordynacji podatkowej opublikowanej na stronie prezydenta:

“nowelizacja wprowadza do przepisów Ordynacji podatkowej, wyrażoną expressis verbis zasadę, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika” – jest to jeden z trzech zakresów przedmiotowych, które można znaleźć w tej ustawie.

Dokument ten został podpisany 5 sierpnia 2015 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.