Weryfikacja wypowiedzi Elżbiety Rafalskiej

W poniedziałkowych Sygnałach dnia gościła Elżbieta Rafalska, która podsumowywała zbliżającą się rocznicę wprowadzenia programu 500+. Minister określiła kwoty jakie są przeznaczone na finansowanie programu, liczbę dzieci jakie program obejmuje oraz stwierdziła jak program wpłynął na liczbę urodzeń żywych w Polsce w 2016 i na początku 2017 roku. W dalszej części programu Elżbieta Rafalska odpowiadała na pytania dotyczące sytuacji na rynku pracy i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wypowiedzi dotyczące wzrostu dzietności w Polsce oraz stopy bezrobocia zostały poddane naszej weryfikacji.

W artykule została zawarta również weryfikacja wypowiedzi Elżbiety Rafalskiej z 14 marca odnoszącej się do ilości osób decydujących się na przejście na emeryturę po przekroczeniu wieku emerytalnego. Ocena wypowiedzi została skonstruowana na postawie odpowiedzi od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Sprawdzone wypowiedzi

Elżbieta Rafalska

Mamy już oficjalne dane GUS–u styczniowe, które pokazują, że w styczniu urodziło się 35 tysięcy dzieci, to jest o 4200 dzieci więcej niż w takim samym miesiącu w roku poprzednim i to jest kolejny miesiąc, w którym się utrzymuje ta skokowa tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o liczbę urodzeń dzieci.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w styczniu 2017 roku urodziło się 35 tysięcy dzieci, podczas gdy w styczniu zeszłego roku, urodziło się 30,8 tysięcy dzieci, czyli o 4200 dzieci mniej.

Elżbieta Rafalska

Dzisiaj mamy to bezrobocie na poziomie 8,2 punkta procentowego.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Najczęściej podawanym wskaźnikiem bezrobocia w Polsce jest stopa bezrobocia rejestrowanego. Główny Urząd Statystyczny definiuje stopę bezrobocia rejestrowanego jako: “Udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego”. Według danych GUS na koniec lutego 2017 r., stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce kształtuje się na poziomie 8,5 proc. Jest to wzrost o 0,2 p.p. w stosunku do trzeciego kwartału 2016 r. i spadek o 1,7 p.p. w odniesieniu do stanu sprzed roku.

Eurostat wylicza też zharmonizowaną stopę bezrobocia dla poszczególnych państw członkowskich UE. Wyliczenia te opierają się na definicji zalecanej przez Międzynarodową Organizację Pracy. Bazując na definicji MOP, Eurostat definiuje osobę bezrobotną jako osobę pomiędzy 15, a 74 rokiem życia, która:

  • Aktualnie nie pracuje,
  • Deklaruje gotowość podjęcia pracy w przeciągu najbliższych dwóch tygodni,
  • Aktywnie poszukiwała pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni.

Według najnowszego raportu Eurostatu, opublikowanego 2 marca 2017 roku, zharmonizowana stopa bezrobocia w Polsce w styczniu tego roku wynosiła 5,4 p.p.

Wobec powyższych danych, wypowiedź minister E. Rafalskiej dotyczącą stopy bezrobocia należy uznać za prawdziwą.

Elżbieta Rafalska

Już dzisiaj 17% ubezpieczonych podejmuje decyzję o późniejszym przejściu na emeryturę.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na podstawie danych otrzymanych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w 2015 roku 82,9% emerytów którzy otrzymali emeryturę ZUS było dokładnie w wieku emerytalnym. Kolejne 11,4% emerytów przekroczyło wiek emerytalny (odpowiedniego dla daty urodzenia) od 1 do 11 miesięcy. Pozostałe 5,7% to osoby, którym przyznaliśmy emeryturę w wieku wyższym – o co najmniej rok – od obowiązującego ich wieku emerytalnego. Oznacza to, że łącznie 17,1% osób, którym w 2015 roku przyznano emeryturę to osoby, które podjęły decyzje o późniejszym przejściu na emeryturę.

Źródło:

dip-2

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >