Weryfikacja wypowiedzi polityków na temat ustawy o lasach

22.02.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej Miasta Stołecznego Warszawa, w latach 2007-2016 na terenie m. st. Warszawa wycięto 231 016 drzew.

Warto nadmienić, że w tym samym okresie zostało zasadzonych 271 569 drzew. Oznacza to, że w okresie rządów Hanny Gronkiewicz – Waltz w mieście przybyło 40 553 drzew.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.