Wipler i Żółtek dla Jagielloński24.pl

Dziś pod lupę bierzemy dwa wywiady przedstawicieli Kongresu Nowej Prawicy – Przemysława Wiplera i Stanisława Żółtka udzielone portalowi Jagielloński24.pl. Rozmowy dotyczyły głównie sytuacji partii po zmianach w jej kierownictwie, pozycji Janusza Korwin-Mikkego i odrzucenia przez PKW sprawozdania finansowego za rok 2013.

Sprawdzone wypowiedzi

Stanisław Żółtek

Zresztą dostaliśmy informacje, że jeśli odrzucenie sprawozdania następuje przed zdobyciem subwencji, to nie ma to żadnego wpływu na otrzymane środki.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z artykułem 38d  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych:

„W przypadku odrzucenia przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania lub – w razie skargi na postanowienie o odrzuceniu sprawozdania – w przypadku oddalenia skargi przez Sąd Najwyższy partia polityczna traci prawo do otrzymania subwencji w następnych 3 latach, w których uprawniona jest do jej otrzymywania. Termin ten liczy się od początku kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiło odrzucenie sprawozdania, a w razie złożenia skargi na postanowienie o odrzuceniu sprawozdania termin ten liczy się od początku kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiło oddalenie skargi przez Sąd Najwyższy.”

Z kolei zgodnie z art. 28.

„Partia polityczna, która:

1) w wyborach do Sejmu samodzielnie tworząc komitet wyborczy otrzymała w skali kraju co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów na posłów albo

2) w wyborach do Sejmu weszła w skład koalicji wyborczej, której okręgowe listy kandydatów na posłów otrzymały w skali kraju co najmniej 6% ważnie oddanych głosów,

ma prawo do otrzymywania przez okres kadencji Sejmu, w trybie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie, subwencji z budżetu państwa na działalność statutową, zwanej dalej „subwencją”.

 

Biorąc pod uwagę zasady wykładni prawa trudno uznać wypowiedź Stanisława Żółtka za prawdziwą.

Zawężenie podmiotowe stosowania art. 38 d, które zdaje się sugerować S. Żółtek mogłoby prowadzić do faktycznego pozbawienia sankcji tego przepisu w stosunku do partii, które nie są uprawnione do otrzymywania subwencji. Prowadziłoby to do niedopuszczalnego wniosku, że – o ile partia nie dostaje subwencji, nie jest praktycznie zobowiązana do przedstawiania PKW rzetelnego sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych. Mogłoby to prowadzić do sytuacji, gdy dany podmiot mógłby pod pozorem formy partii politycznej  prowadzić działalność gospodarczą, pozyskiwać środki ze zbiórek publicznych czy pozyskiwać środki ze źródeł niedozwolonych (art. 38a ust. 2 pkt. 1-7 Ustawy o partiach politycznych) i unikać jakichkolwiek konsekwencji swej działalności.

Wykładania zaproponowana przez S. Żółtka mogłaby również prowadzić do naruszenia art. 4 ustawy o partiach politycznych. Organy państwowe zobowiązane do równego traktowania partii były bowiem w tym przypadku zobowiązane do innego traktowania partii, które uzyskują subwencje z budżetu państwa od tych, które nie uzyskują. Niezłożenie przez te drugie rzetelnego sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych nie mogłoby się bowiem spotkać z reakcją państwa

Przemysław Wipler

22 grudnia ubiegłego roku Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła nasze sprawozdanie finansowe za rok 2013. A błędy jakie legły u podstaw tej decyzji były trywialne, banalne, niepoważne – takiego rodzaju jak płacenie przez naszych kolegów z własnej kieszeni za paliwo (brali je na fakturę na partię i otrzymywali zwrot kosztów).

Prawda Ukryj uzasadnienie

W uchwale PKW z 22 grudnia 2014 roku odrzucającej sprawozdanie partii politycznej Kongres Nowej Prawicy o źródłach pozyskania środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2013 r.jako jedno z uchybień wskazuje się fakt, że w okresie sprawozdawczym część wydatków Partii pokrywana była gotówką ze środków własnych osób fizycznych, a następnie środki te zwracane były tym osobom

ze środków finansowych Partii.

PKW wyszczególniła tu takie wydatki, jak zakupy na stacjach benzynowych, ale też w marketach budowlanych.

W postanowieniu PKW zwraca też uwagę na to, że osobom, które dokonywały zakupów opłacając je ze swoich prywatnych środków nie zawsze zwracano całe należne kwoty.

Stanisław Żółtek

PKW rozpatruje sprawozdanie pół roku od złożenia, a nasz dokument za rok 2014 zostanie złożony pod koniec marca, a więc musi być przyjęty lub odrzucony do końca września tego roku.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych  Partia polityczna składa Państwowej Komisji Wyborczej, nie później niż do 31 marca każdego roku, sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych i o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym.

Państwowa Komisja Wyborcza, zgodnie z art. 38a ma 6 miesięcy na zbadanie takiego sprawozdania.

Przemysław Wipler

KNP dotąd w każdych wyborach zdobywało wielokrotność wyniku np. Ruchu Narodowego.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Do tej pory KNP i Ruch Narodowy konkurowały ze sobą tylko w 2014 roku – w wyborach do europarlamentu i samorządowych.

W wyborach do PE poparcie dla KNP było ponad 5 razy większe od poparcia dla RN.

Państwowa Komisja Wyborcza   Państwowa Komisja Wyborcza

Źródło: http://pe2014.pkw.gov.pl/pl

 

Z kolei w wyborach samorządowych procentowe poparcie dla KNP było nieco ponad 2 razy większe niż dla RN.

Wybory Samorządowe 2014   Mapa Wyników

Źródło: http://www.wyborynamapie.pl/samorzadowe2014/samorzadowe.html

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >