Handel polsko-kanadyjski – ile miliardów w 2015?

04.10.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według danych GUS, w 2015 roku łączne obroty wymiany handlowej między Polską a Kanadą wyniosły ok, 1,61 mld dolarów amerykańskich. 1,2 mld dolarów stanowił eksport do Kanady.

Według najnowszych danych GUS, w pierwszej połowie 2016 roku obroty handlowe między Polską a Kanadą wyniosły łącznie niecałe 985 mln dolarów amerykańskich, z czego ok. 787 mln stanowił eksport z Polski do Kanady.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.