Witold Waszczykowski w RDC

Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski był gościem w poranku RDC. Odpowiadał na pytania dotyczące kryzysu uchodźczego w Europie oraz kryzusu konstytucyjnego w Polsce.

Sprawdzone wypowiedzi

Witold Waszczykowski

Zgodnie z prawem międzynarodowym Syryjczycy, którzy są uciekinierami czy Irakijczycy z Iraku Północnego, którzy uciekają z obszarów wojennych nabywają status uchodźcy uciekając do pierwszego bezpiecznego kraju sąsiedniego.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

 

Podstawowym aktem prawa międzynarodowego regulującym status uchodźców jest Konwencja dotycząca statusu uchodźców z 1951 roku. Według niej uchodźca jest osoba, która:

  1. Przebywa poza swoim krajem pochodzenia,
  2. Żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem ze względu na rasę, religię, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej lub poglądy polityczne,
  3. Z powodu tej obawy nie może lub nie chce korzystać z ochrony swojego kraju pochodzenia,
  4. Nie zachodzą wobec niej klauzule wyłączające: uchodźcą nie jest osoba, która popełniła zbrodnię przeciw pokojowi, zbrodnię wojenną, zbrodnie przeciw ludzkości, poważne przestępstwo niepolityczne, albo czyn sprzeczny z celami i zasadami ONZ.

Jednakże uchodźca w rozumieniu Konwencji musi wystąpić do państwa, w którym się znajduje z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy. Każdy uchodźca jest początkowo osobą ubiegająca się o nadanie statusu uchodźcy, ale nie każdemu ubiegającemu się o status uchodźcy zostanie on nadany. W związku z tym status uchodźcy nie jest nabywany zaocznie jak przedstawia to minister.  

Należy również zauważyć, że w Turcji w ramach obowiązujących przepisów o azyl, czyli Protokół Nowojorski z 1967 roku (z zastrzeżeniem – tzw. ograniczenie geograficzne) ubiegać się mogą wyłącznie Europejczycy. Cała reszta uchodźców musi przejść skomplikowaną procedurę aplikacyjną w Biurze Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR), która może trwać nawet kilka, kilkanaście lat. W związku z tym twierdzenie, że Syryjczycy mogą ubiegać się o status uchodźcy w państwach sąsiednich jest błędne, ponieważ zgodnie z powyższym argumentem w Turcji nie jest to możliwe, a jest to jeden z tych państw do których uchodźcy z Bliskiego Wschodu uciekają najcześciej. Dodatkowo zgodnie z umową między Turcją, a UE z 18 marca 2016 roku, dotyczącą kryzysu migracyjnego w UE, każdemu odesłaniu Syryjczyka z wysp greckich do Turcji będzie towarzyszyć przesiedlenie innego Syryjczyka z Turcji do UE, z uwzględnieniem oenzetowskich kryteriów podatności na zagrożenia”.

W obliczu powyższych argumentów wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Witold Waszczykowski

Komisja Wenecka niedawno zajmowała się również reformą konstytucji francuskiej, bo Francuzi majstrowali przy trybie nadzwyczajnym w związku z atakami terrorystycznymi.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Użyte przez ministra Waszczykowskiego określenie “niedawno” jest nieostre. Jednak mieści się w odniesieniu do kilkumiesięcznego odstępu czasu. Mówimy o takiej perspektywie, dlatego, że Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zwróciło się do Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo o wydanie opinii 28 stycznia 2016.

Prawdziwe jest stwierdzenie ministra na temat badania przez Komisję Wenecką reform prawa konstytucyjnego Francji. Przedmiotem badania były głównie zagadnienia związane z instytucjami stanu nadzwyczajnego oraz pozbawienia obywatelstwa.

Ponadto, warto dodać, że podobnie jak miało to miejsce w wypadku wizyty członków KW w Warszawie, 4 marca delegacja odwiedziła Paryż.

Paris – a delegation of the Venice Commission visits France to discuss with the authorities recently proposed constitutional amendments on the state of emergency and deprivation of nationality. The visit takes place in the framework of the preparation of the opinion requested by the PACE on 28 January 2016 on the compatibility of the draft revision of the French Constitution with the Council of Europe standards.

Projekt opinii został uchwalony na 106-tym Plenarnym Posiedzeniu KW w dniach 11-12 marca 2016r. Z ostatecznym tekstem opinii można się zapoznać pod tym adresem.

W związku z wyżej wymienionymi informacjami uznajemy, że wypowiedź ministra Waszczykowskiego jest prawdziwa.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >