Czy licencjat to wykształcenie wyższe?

15.08.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W rozumieniu Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., studiami wyższymi są – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone przez uczelnię uprawioną do ich prowadzenia.

Z kolei kończąc studia pierwszego stopnia, uzyskuje się tytuł zawodowego licencjata lub inżyniera.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.