Władysław Kosiniak-Kamysz na twitterze

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Sprawdzone wypowiedzi

Władysław Kosiniak-Kamysz

 

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Przedstawiony Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, zgodnie z art. 17, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jest obowiązany zawierać plan finansowy, w tym:

– kwotę środków przeznaczonych na finansowanie realizacji programu i jej podział między poszczególne priorytety (s. 72)

W tabeli na s. 86 “Finansowanie KPRES według źródeł (w zł. )” ta kwota wynosi 2 736 500 000 zł.

 

Władysław Kosiniak-Kamysz

 

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

W Programie brak danych dotyczących powstania nowych organizacji obywatelskich.

Władysław Kosiniak-Kamysz

 

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Cel operacyjny/Rezultat nadrzędny 2. Otoczenie zakłada powstanie i utrzymanie 35 tysięcy miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Jednakże założenie to obarczone jest wieloma czynnikami, w całości stanowiąc swego rodzaju “myślenie życzeniowe” Ministerstwa.

Przy wyznaczaniu takiej wartości założono dynamikę tego procesu, uwzględniającą zarówno efekty bezpośredniego wsparcia dla powstawania nowych przedsiębiorstw społecznych, jak i ryzyko upadłości działających na rynku podmiotów ekonomii społecznej. Niestety, na obecnym etapie brak jest wiarygodnych danych dotyczących wartości poszczególnych efektów. Dlatego też wartość ta powinna zostać zweryfikowana w pierwszych latach realizacji Programu.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >