Wydawanie środków unijnych: debata Radiowej Jedynki

12.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak wynika z informacji prasowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, od momentu uruchomienia programów unijnych na lata 2007-2013 do 1 marca 2015 r., Polska wydała 327,1 mld zł. Natomiast zgodnie z danymi udostępnionymi przez Komisję Europejską w latach 2011-2013 udało jej się wydać najwięcej środków spośród wszystkich państw członkowskich.

Zarówno w raportach Komisji Europejskiej, jak też w wypowiedziach unijnych komisarzy, Polska jest pozytywnie oceniana za wydatkowanie funduszy pochodzących z Unii Europejskiej.

raporcie KE z 2013 r. dotyczącym wydawania przez państwa członkowskie pieniędzy przeznaczonych na politykę spójności w latach 2007-2011 uznano, że Polska dobrze radzi sobie z rozdysponowaniem środków. Dokonująca oceny jego wniosków rzecznik Komisji ds. polityki regionalnej Shirin Wheeler powiedziała, że w zdecydowanej większości ten raport kreśli pozytywny obraz Polski.

Podczas uroczystości uruchomienia unijnych programów operacyjnych dla Polski na lata 2014-2020, która odbyła się w Warszawie 26 lutego 2015 r., obecna na niej komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu stwierdziła, że Polska dobrze wydała unijne pieniądze oraz wyraziła nadzieję, że fundusze na lata 2014-2020 będą równie dobrze wykorzystane.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.