O ile wzrosła renta socjalna w latach 2015-2018?

26.04.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982), renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
  1. przed ukończeniem 18. roku życia;
  2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;
  3. w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
Renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383). Zgodnie z art. 62 tej ustawy, renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy wynosi 24% kwoty bazowej (kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, w poprzednim roku kalendarzowym; od 1 marca 2018 r. wynosi ona 3731,13 zł), oraz:
1) po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych;
2) po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych;
3) po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby wiek emerytalny 60 lat.
Przeciętne wynagrodzenie uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru świadczeń to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszane corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 7 roboczego dnia lutego każdego roku. Na 2015 rok wynosiło ono 45 401,52 zł (3783,46 x 12), a na 2018 rok – 51 258,12 zł (4271,51 x 12). Zgodnie z tymi obliczeniami oraz komunikatem prezesa ZUS, od 1 marca 2018 r. renta socjalna wynosi 865,03 zł.
Zgodnie z tekstem jednolitym ustawy o rentach i emeryturach z ZUS, obowiązującym w październiku 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 748), rentę dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy obliczano w ten sam sposób (nie zmieniła się struktura art. 62), z jednym wyjątkiem w art. 62 ust. 1 pkt 3, gdzie zmiana redakcyjna przepisu była związana z podwyższeniem wieku emerytalnego. Podobnie przepisy dotyczące renty socjalnej – zgodnie z wersją ustawy obowiązującą w 2015 r. wysokość renty socjalnej wynosiła tak samo 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383).
Zgodnie z komunikatem prezesa ZUS z 16 lutego 2015 r., który określa, ile od 1 marca 2015 r. wynosi 70% przeciętnego wynagrodzenia na potrzeby ustawy o rencie socjalnej, można obliczyć, że w tym momencie 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z ZUS wynosiło 739,58 zł. Biorąc pod uwagę dopuszczalny margines błędu, wypowiedź Jacka Sasina uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Jacek Sasin
przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów

 

Renta socjalna jednak poważnie wzrosła, 740 złotych ona wynosiła w momencie, kiedy obejmowaliśmy władzę, 856 złotych wynosi w tej chwili.

 

 

 

oEmbed Link


 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.