Wysokość świadczeń socjalnych za rządów PO i PiS

Poniedziałkowym gościem programu Jeden na jeden w TVN24 był przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, Jacek Sasin. W rozmowie odniósł się on do wzrostu wysokości renty socjalnej za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei środowym gościem Porannej rozmowy w RMF FM był poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański, który poruszył kwestię wzrostu wysokości zasiłku rodzinnego za rządów Platformy Obywatelskiej.

Sprawdzone wypowiedzi

Jacek Sasin

Trudno powiedzieć, że nic nie zostało zrobione. Renta socjalna jednak poważnie wzrosła, 740 złotych ona wynosiła w momencie, kiedy obejmowaliśmy władzę, 856 złotych wynosi w tej chwili.

Prawda Ukryj uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982), renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
 1. przed ukończeniem 18. roku życia;
 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;
 3. w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
Renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383). Zgodnie z art. 62 tej ustawy, renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy wynosi 24% kwoty bazowej (kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, w poprzednim roku kalendarzowym; od 1 marca 2018 r. wynosi ona 3731,13 zł), oraz:
1) po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych;
2) po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych;
3) po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby wiek emerytalny 60 lat.
Przeciętne wynagrodzenie uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru świadczeń to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszane corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 7 roboczego dnia lutego każdego roku. Na 2015 rok wynosiło ono 45 401,52 zł (3783,46 x 12), a na 2018 rok – 51 258,12 zł (4271,51 x 12). Zgodnie z tymi obliczeniami oraz komunikatem prezesa ZUS, od 1 marca 2018 r. renta socjalna wynosi 865,03 zł.
Zgodnie z tekstem jednolitym ustawy o rentach i emeryturach z ZUS, obowiązującym w październiku 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 748), rentę dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy obliczano w ten sam sposób (nie zmieniła się struktura art. 62), z jednym wyjątkiem w art. 62 ust. 1 pkt 3, gdzie zmiana redakcyjna przepisu była związana z podwyższeniem wieku emerytalnego. Podobnie przepisy dotyczące renty socjalnej – zgodnie z wersją ustawy obowiązującą w 2015 r. wysokość renty socjalnej wynosiła tak samo 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383).
Zgodnie z komunikatem prezesa ZUS z 16 lutego 2015 r., który określa, ile od 1 marca 2015 r. wynosi 70% przeciętnego wynagrodzenia na potrzeby ustawy o rencie socjalnej, można obliczyć, że w tym momencie 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z ZUS wynosiło 739,58 zł. Biorąc pod uwagę dopuszczalny margines błędu, wypowiedź Jacka Sasina uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Jacek Sasin
przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów


Renta socjalna jednak poważnie wzrosła, 740 złotych ona wynosiła w momencie, kiedy obejmowaliśmy władzę, 856 złotych wynosi w tej chwili.

 

Tadeusz Cymański

Zasiłki rodzinne zostały zwiększone za 8 lat Platformy o 9 złotych. Wiem, co mówię, o 9 złotych, proszę pana.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2006 nr 139 poz. 992, Dz.U. 2013 poz. 1456 oraz Dz.U. 2015 poz. 114) wysokość świadczeń rodzinnych (do których wlicza się zasiłek rodzinny wg. art. 2 pkt 2) podlega “weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin”. Według art. 19 takiej weryfikacji dokonywała Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych (a od 2015 r. Rada Dialogu Społecznego), której Rada Ministrów przedstawiała:

 1. propozycje wysokości kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 (kryteria dochodowe dla zasiłków rodzinnych) oraz w art. 15b ust. 2 (kryterium dochodowe dla jednorazowej zapomogi w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe”);
 2. propozycje wysokości świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego;
 3. wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin;
 4. informację o realizacji świadczeń rodzinnych za okres od poprzedniej weryfikacji, w tym liczbę osób otrzymujących świadczenia rodzinne oraz wydatki na ten cel w poszczególnych latach;
 5. informację o sytuacji dochodowej rodzin posiadających dzieci na utrzymaniu.

Według ust. 2, Komisja do 15 czerwca danego roku kalendarzowego miała obowiązek określić “wysokość kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz w art. 15b ust. 2” oraz “wysokość świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego”, jednak według ust. 4, kiedy tego nie uczyniła do 15 sierpnia danego roku kalendarzowego, wówczas owe wysokości określała Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Rządy Platformy Obywatelskiej należy liczyć od dnia 16 listopada 2007 r. (zaprzysiężenie pierwszego rządu Donalda Tuska) do 16 listopada 2015 r. (dymisja rządu Ewy Kopacz). W tym czasie, Rada Ministrów wydała 3 rozporządzenia dotyczące wysokości świadczeń rodzinnych.

Według § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych, wysokość zasiłku rodzinnego wynosiła miesięcznie (bez uwzględnienia dodatków):

 1. 48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 3. 68,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Nowelizacji tych kwot za rządów Platformy Obywatelskiej dokonano po raz pierwszy w 2009 r. po wydaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych, gdzie § 1 pkt 3 określił wysokość zasiłku rodzinnego następująco:

 1. 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia (wzrost o 20 zł);
 2. 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia (wzrost o 27 zł);
 3. 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia (wzrost o 30 zł).

W 2012 r. wydano kolejne rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Z § 2 pkt 3 wynika, że zasiłek rodzinny wynosił wówczas:

 1. 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia (wzrost o 9 zł wobec 2009 r.);
 2. 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia (wzrost o 15 zł wobec 2009 r.);
 3. 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia (wzrost o 17 zł wobec 2009 r.).

W 2015 r. wydano z kolei obowiązujące do dnia dzisiejszego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Tutaj wysokość zasiłku określona została w § 2 ust. 1 pkt 1 na okres od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r. i wynosiła:

 1. 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia (wzrost o 12 zł wobec 2012 r.),
 2. 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia (wzrost o 12 zł wobec 2012 r.),
 3. 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia (wzrost o 14 zł wobec 2012 r.).

Jak widać więc, zasiłek rodzinny za rządów Platformy Obywatelskiej był zwiększany kilkukrotnie i łącznie wzrósł o:

 1. 41 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 54 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 3. 61 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Wobec tego, wypowiedź posła T. Cymańskiego uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Tadeusz Cymański
Poseł Solidarnej Polski


Zasiłki rodzinne zostały zwiększone za 8 lat Platformy o 9 złotych.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >