Robert Biedroń o przystępowaniu do Strefy euro

19.09.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na podstawie artykuły Art. 227. Punkt 1. Konstytucji RP z 1997 r. wiemy, iż naszym bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski i to on ma wyłączne kompetencje w kwestii emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej, a także  to on odpowiada za wartość polskiego pieniądza. W związku z czym nie ma w naszej ustawie zasadniczej miejsca na uznanie kompetencji Europejskiego Banku Centralnego, który to ustana ogólny kurs waluty euro. Idąc dalej w prognozowaniu, nasz NBP byłby wówczas jedną z instytucji emisji pieniądza w unii walutowej. Z kolei Art. 235 punkt 6 mówi o konieczności zaakceptowania potencjalnych zmian w konstytucji- tutaj wprowadzenia euro i przeobrażeń polityki fiskalnej państwa z tym związanych, przez obywateli w referendum przy zwykłej większości partycypujących.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.