Wzrost gospodarczy Polski

18.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Za oficjalnym raportem MSZ ukazanym na stronie rządowej :“Bilans członkostwa pokazuje„, że Polska wykorzystała swoją unijną szansę lepiej niż inne państwa naszego regionu, które przystąpiły do UE w 2004 i 2007 r. Stała się liderem wzrostu gospodarczego – po wejściu do UE nasz PKB zwiększył się o połowę (48,7%)”

Natomiast Eurostat podaje :

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.