Wzrost polskiego PKB

25.09.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Główny Urząd Statystyczny podaje szacunkowy  wzrost Produktu Krajowego Brutto w pierwszym kwartale 2014r. W zestawieniu z pierwszym kwartałem roku poprzedniego, zmiana wynosi 3.5 %.

Bez tytułu.jpg

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.