Zastrzeżenia Komisji Europejskiej do wieku emerytalnego

09.08.2017

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Rafał Bochenek przytacza Dyrektywę Rady z dnia 19 grudnia 1978 r. w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Art. 7, na który powołuje się rzecznik rządu, stanowi:

„1. Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa Państw Członkowskich do wyłączenia z jej zakresu:

a) ustalenia wieku emerytalnego dla celów przyznania rent i emerytur oraz skutków mogących z tego wypływać w odniesieniu do innych świadczeń”.

Rafał Bochenek nie wspomina jednak o Dyrektywie 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy, w której znajduje się art. 9 stanowiący:

„Przykłady dyskryminacji

1.  Do przepisów sprzecznych z zasadą równego traktowania należą przepisy, które posługują się pojęciem płci bezpośrednio lub pośrednio, jeżeli chodzi o:

f) ustanowienie różnego wieku emerytalnego”.

W związku z pominięciem drugiej, później ustanowionej, dyrektywy również traktujący o nierównym wieku emerytalnym, na którą powołuje się również Komisja Europejska i określa zróżnicowany wiek emerytalny jako przykład dyskryminacji, wypowiedź uznajemy za manipulację. Przepisy drugiej dyrektywy mogą w tym wypadku diametralnie zmieniać interpretację całej regulacji dotyczącej zróżnicowania wieku emerytalnego.

Share The Facts
Rafał Bochenek
Rzecznik Rządu


Zróżnicowany wiek emerytalny(…) dopuszcza art. 7 dyrektywy z 78r.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.