Zbigniew Ćwiąkalski w Poranku TOK FM

Zbigniew Ćwiąkalski, minister sprawiedliwości w latach 2007-2009, w rozmowie z Dominiką Wielowieyską na antenie Radia TOK FM mówił o Trybunale Konstytucyjnym i kwestii publikowania jego orzeczeń.

 

 

Sprawdzone wypowiedzi

Zbigniew Ćwiąkalski

Konstytucja nie przewiduje żadnego ślubowania.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wypowiedź można uznać za prawdziwą, ponieważ Konstytucja RP z 2 dnia kwietnia 1997 r. nie zawiera informacji dotyczącej ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Artykuł 194 Konstytucji RP mówi, że:

„1. Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny.

 2. Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.”

Obowiązek złożenia ślubowania przez nowych sędziów TK pochodzi z artykułu 21 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 25 czerwca 2015 roku:

„1. Osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie następującej treści:

„Uroczyście ślubuję, że pełniąc powierzone mi obowiązki sędziego Trybunału Konstytucyjnego będę wiernie służyć Narodowi i stać na straży Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czyniąc to bezstronnie, według mego sumienia i z najwyższą starannością, oraz strzegąc godności sprawowanego urzędu.”.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg.”.

 2. Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego Trybunału.”

Zbigniew Ćwiąkalski

Z ustawy i z konstytucji, że orzeczenia Trybunału są ostateczne i podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Artykuł 190 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. potwierdza to, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu, jeśli dotyczą one spraw z art. 188 Konstytucji RP:

„1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

 2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wymienionych w art. 188 podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. (…)”

“Art. 188. Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:

1)  zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,

2)  zgodności  ustaw  z  ratyfikowanymi  umowami  międzynarodowymi,  których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,

3)  zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,

4)  zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,

5)  skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.”

W artykule 102 ustawy z 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym mowa jest o terminie publikacji orzeczenia TK wraz z uzasadnieniem:

„(…) 2. Publiczne ogłoszenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem następuje nie później niż w terminie:

1) 3 miesięcy od zamknięcia rozprawy;

2) 30 dni od posiedzenia niejawnego. (…)”

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >