Czy w latach 2005-2007 nastąpił spadek przestępczości?

24.09.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Z rocznych raportów statystycznych Policji wynika, że największy spadek przestępczości zanotowano w 2014 roku, o 14 proc., w czasie rządów koalicji PO-PSL. Ponadto w 2006 roku wynosił on 6,7 proc., a w 2007 roku 10,5 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.