Zbigniew Ziobro – Gość Radia ZET

Gościem Moniki Olejnik był minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Rozmowa dotyczyła między innymi likwidacji prokuratur wojskowych oraz nowelizacji ustawy o policji.

Sprawdzone wypowiedzi

Zbigniew Ziobro

Obciążenie prokuratora wojskowego było około 15 razy mniejsze niż prokuratora w prokuraturze powszechnej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych zawartych w Sprawozdaniu Prokuratora Generalnego za rok 2014 r.  w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury zatrudnionych jest 117 prokuratorów. (str.22), w roku 2014 liczba spraw wynosiła 1212, co daje 0,9 sprawy miesięcznie na jednego prokuratora. Liczba ta podana została także podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej 15.01.2016 r. przez podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Bogdana Święczkowskiego.

W Zestawieniu statystycznym do Sprawozdania Prokuratora Generalnego za rok 2014 r. przedstawione są dane dotyczące obciążenia sprawami prokuratorów w prokuraturach rejonowych (str. 35). Wpłynęło 1 042 137 spraw na 4134 osoby, co daje około 21 spraw miesięcznie. W przypadku sądów okręgowych wniesiono 224 251 spraw przy 1 532 prokuratorach, co daje 12 spraw miesięcznie (str.66) W sądach apelacyjnych było to 38 008 spraw na 382 prokuratorów, czyli 8 spraw miesięcznie. (str. 64). Podsumowując liczba spraw przypadająca na prokuratora sądu powszechnego  jest prawie 18 razy większa niż w przypadku sadów wojskowych.

Przedstawione wyniki różnić mogą się w zależności od przyjętej metodologii, zauważyć można jednak duże dysproporcje pomiędzy ilością spraw przypadających na prokuratorów w sądach powszechnych oraz wojskowych.

Zbigniew Ziobro

Ustawa o policji nie zwiększa uprawnień służb. Jeżeli coś służby mogły to mogą i teraz, chyba że wprowadzone jest ograniczenie i takie ograniczenie dotyczy podsłuchów bądź dotyczy też kontroli następczej przez sąd.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na początek należy wyjaśnić, że mowa w wypowiedzi ministra o ustawie z 6 kwietnia 1990r. Należy mieć to na uwadze ze względu na brak ścisłości w wypowiedziach dziennikarzy i komentatorów, którzy mówiąc o ostatniej nowelizacji nierzadko utożsamiali pojęcie tej ustawy (m.in Ustawę o Służbie Granicznej czy Ustawę o Agencji Bezbieczeństwa Wewnętrznego).  Ważne też w ocenie wypowiedzi jest rozstrzygnięcie, o które slużby chodzi ministrowi. Czy mowa o służbach specjalnych czy jednak “służby” to określenie chrakteryzujące organy Policji. W kategorii służb specjalnych najczęściej umieszcza się wywiad i kontrwywiad danego państwa. Podmioty tego typu prowadzą niejawne działania o charakterze operacyjno-rozpoznawczym. Tego typu określenie znajduje odzwierciedlenie w polskim porządku prawnym, ale nie może być wykorzystane w kontekście odpowiedzi Zbigniewa Ziobry.

O pakiecie zadań, które maja organy ścigania mówi art. 19 Ustawy. Zakres kompetencji, określa szczególnie ust. 6. Porównując oba dokumenty – projekt nowelizacji i starą ustawę, można dostrzec, że przepis ten w nowelizacji ustawy został bardziej uszczegółowiony. Rzecznik Praw Obywatelskich podniósł zarzut na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 2014 r., że Ustawa nie określa, jakiego rodzaju środki techniczne i jakiego rodzaju informacje o jednostce mogą być pozyskiwane przez służby w ramach starej ustawy z 1990r.  TK stwierdził, że

“z punktu widzenia zasady określoności prawa i ustawowej formy ograniczeń konstytucyjnych wolności i praw nie jest bezwzględnie konieczne unormowanie w ustawie zamkniętego katalogu środków technicznych kontroli operacyjnej. W niektórych przypadkach może być to wręcz szkodliwe dla sprawności oraz efektywności działań operacyjnych służb zważywszy, że sposoby przekazywania informacji są coraz bardziej wyrafinowane. Konieczne jest natomiast, aby w przepisach prawa określono rodzaje środków technicznych, a organ zarządzający kontrolę operacyjną wskazywał, jaki konkretnie środek techniczny może być w indywidualnej sprawie zastosowany”.

Stara Ustawa, chociaż bardziej ogólna, dawała takie same możliwości stosowania środków technicznych. Jak wskazuje TK katalog tych środków nie był zamknięty, co daje możliwość szerszej interpretacji Art. 19 Ustawy. Natomiast należy podkreślić, że TK uznał, że konieczne jest uszczegółowienie rodzajów tych środków, co zostało urzeczywistnione w noweli do Ustawy.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >