Zbigniew Ziobro o przestępczości w latach 2005-2007

04.03.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według danych udostępnionych przez Komendę Główną Policji, w latach 2005-2008 stwierdzono następującą liczbę przestępstw:

  • 2005 – 1 379 962
  • 2006 – 1 287 918
  • 2007 – 1 152 993
  • 2008 – 1 082 057

W roku 2007 było o 134 925 przestępstw mniej niż w roku poprzednim, a więc liczba przestępstw zmalała o około 11%. Jeśli przyjąć za bazę rok 2005 (w którym na czele rządu z udziałem PiS stał Kazimierz Marcinkiewicz) to w roku 2007 przestępstw było mniej o 226 969 tj. 16,4%. Statystyki nie potwierdzają słów Zbigniewa Ziobry, w związku z tym wypowiedź jest fałszywa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.