Zmiany w OZE?

Minister energii Krzysztof Tchórzewski w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej stwierdził, że planowana jest zmiana w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii, w kontekście zwiększenia znaczenia roli biogazowni. Porównał przy tym ich liczbę w Polsce do tych istniejących w Niemczech oraz Czechach, a także koszt wyprodukowanej przez nie energii i zatrudnienie w odniesieniu do farm wiatrowych. Sprawdziliśmy prawdziwość przytaczanych przez ministra argumentów.

Sprawdzone wypowiedzi

Krzysztof Tchórzewski

Ponadto każda biogazownia zatrudnia od kilku do kilkunastu osób, podczas gdy wiatraki – po wybudowaniu – nikogo.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z raportem Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych “Wpływ energetyki wiatrowej na polski rynek pracy”, budowa farmy wiatrowej o mocy 10 MW wiąże się z powstaniem 114 miejsc pracy w trakcie budowy, a także z utrzymywaniem 2 bezpośrednich i 3 pośrednich miejsc pracy w okresie jej funkcjonowania.

Krzysztof Tchórzewski

W Polsce działa nieco ponad 60 biogazowni, podczas gdy w Niemczech prawie 2 tys., a w Czechach blisko tysiąc.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według rejestru wytwórców prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego na dzień 11.12.2015 r. w Polsce działają 64 przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2014 r. mówi natomiast o kolejnych 196 instalacjach (elektrowniach na biogaz), poza tymi, które zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa ARR.

W Niemczech liczbę biogazowni zgodnie z danymi Niemieckiego Stowarzyszenia Biogazowego (German Biogas Association) w 11/2015 r. prognozuje się na 8 928.

W Czechach liczba biogazowni według Czeskiego Stowarzyszenia Biogazowego (Czech Biogas Association) wynosi 554, z czego 382 ma charakter rolniczy.

W związku z powyższym wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Krzysztof Tchórzewski

Energia z wiatraków kosztuje obecnie prawie 500 zł za megawatogodzinę, podczas gdy z biogazowni – trochę ponad 300 zł/MWh.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Niestety nie dotarliśmy do aktualnych, ogólnodostępnych danych dotyczących kosztów energii elektrycznej pochodzącej z instalacji wiatrowych oraz biogazowni.

Dane Agencji Rynku Energii za 2014 rok zaprezentowane przez Marka Kulesę, dyrektora biura Towarzystwa Obrotu Energii podczas seminarium “Handel energią z OZE: wczoraj, dziś i jutro”, które odbyło się 22.10.2015 r. na SGGW w Warszawie zaprzeczają słowom ministra Krzysztofa Tchórzewskiego.

Jednostkowy koszt techniczny wytwarzania energii w 2014 roku wynosił:

  • 371,6 zł/MWh dla elektrowni i elektrociepłowni biogazowych
  • 227,8 zł/MWh dla elektrowni wiatrowych

Jednostkowy koszt sprzedanej energii w 2014 roku wynosił:

  • 412,7 zł/MWh dla elektrowni i elektrociepłowni biogazowych
  • 367,4 zł/MWh dla elektrowni wiatrowych

W każdym z opisanych przypadków cena energii z elektrowni wiatrowych była niższa, a nie wyższa od ceny energii z elektrowni i elektrociepłowni biogazowych.

W celu weryfikacji wypowiedzi skierowaliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej odpowiednie pytanie do Urzędu Regulacji Energetyki. Po uzyskaniu wyczerpującej odpowiedzi uzupełnimy powyższe uzasadnienie o uzyskane informacje.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >