25 lat samorządów w Polsce

12.01.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

J. Stępień ma rację wspominając o działaniach zmierzających do likwidacji planów zagospodarowania w 1994 roku. Mówi tu o Ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym z tego właśnie roku.

Art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza: “Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, tracą moc po upływie 8 lat od dnia jej wejścia w życie”. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 1995 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.