25 lat samorządów w Polsce

12.01.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 4 marca 2014 roku uznał m.in. artykuły 25 i 31 z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku za niezgodne z Konstytucją.

Wpłaty do budżetu Państwa potocznie nazywane “janosikowymi” zostały uznane za nadmierne obciążenie dla budżetów województw. Uniemożliwiały one realizację zadań własnych jednostek. Zakwestionowane przepisy utracą swoją moc dnia 19 września 2015 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.