39% globalnej energii wciąż pochodzi z węgla!

18.12.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych z portalu Investing.com  ceny za emisję CO2 w przeciągu ostatnich czterech miesięcy zmieniały się następująco: 30.08 – 4,55 euro ; 30.09 – 5,02 euro; 31.10 – 5,90 euro, następnie cena rosła do dnia 3.11.2016 i osiągnęła kwotę 6,50 euro. 2.12 cena spadła aż do 4,3 euro, następnie znów zaczęła gwałtownie rosnąć, w dniu 27.12, wynosi 6,34 euro i tendencja jest rosnąca.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.