6. rocznica katastrofy smoleńskiej – #factcheck wypowiedzi

11.04.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

31 maja 2010 roku zostało podpisane memorandum w sprawie przekazania czarnych skrzynek samolotu Tu-154 przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Millera, Ministra Transportu Federacji Rosyjskiej Igora Lewitina oraz Przewodniczącą Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego Tatianę Anodin. Zgodnie z art. 3 wyżej wymienionego memorandum:

„MAK, jako organ prowadzący badanie techniczne, zabezpiecza przechowanie opieczętowanych przez obie Strony oryginałów zapisów rejestratorów pokładowych w celu wykluczenia jednostronnego dostępu do nich. Przekazanie Rzeczypospolitej Polskiej oryginałów zapisów rejestratorów pokładowych może zostać dokonane na podstawie decyzji właściwego organu Federacji Rosyjskiej po zakończeniu śledztwa lub dochodzenia sądowego„.

Załącznik 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z Chicago 7 grudnia 1944 r., (roz. 5, pkt. 5.1) ustala, że za wszczęcie badań oraz ich prowadzenie mające na celu wyjaśnienie okoliczności wypadku odpowiedzialne jest państwo miejsca zdarzenia. Punkt 3.3, roz. 3, stwierdza, że:

„Państwo miejsca zdarzenia podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu ochrony dowodów i odpowiedniego zabezpieczenia statku powietrznego i jego zawartości przez czas niezbędny do przeprowadzenia badania. Ochrona dowodów obejmuje zachowanie, poprzez sfotografowanie lub innymi metodami, wszelkich dowodów, które mogłyby zostać usunięte, zatarte, utracone lub zniszczone. Odpowiednie  zabezpieczenie obejmuje ochronę przed dalszymi uszkodzeniami, dostępem osób nieupoważnionych, kradzieżą i zniszczeniem.”

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ przepisy konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym dotyczące badania wypadków i incydentów lotniczych są zbieżne z memorandum dotyczącym przekazania czarnych skrzynek Tu-154. Prawdziwe jest stwierdzenie, że szef MSW zostawił czarne skrzynki na podstawie memorandum, jednakże przepisy konwencji podobnie jak memorandum nie nakanują zwrotu tych rejestratorów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.