7. Posiedzenie Sejmu – podatek bankowy i ustawa budżetowa

06.01.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wg danych ze strony premier.gov.pl, Polska osiągnęła skumulowany wzrost inwestycji na poziomie 25,7%. Rzeczywiście wiodła ona prym wśród krajów Unii Europejskiej, a stwierdzenie, że jedynie cztery kraje zanotowały dodatni wzrost jest prawdziwe, pod warunkiem, że chodzi o cztery kraje poza Polską (a są nimi Belgia, Szwecja, Niemcy i Luksemburg).

skumulowanazmianainwestycjiUE

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.