7. Posiedzenie Sejmu – podatek bankowy i ustawa budżetowa

06.01.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Bazując na danych OECD, w 2007 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 9,6%. Wyższą stopę bezrobocia mieli jednak Słowacy: 11,1%. W związku z tym, powyższą wypowiedź uznajemy za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.