Czy Węgry wycofują się z podatku bankowego?

06.01.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Fałszywym jest stwierdzenie,że Węgry wycofują się z podatku od instytucji finansowych, w takiej formie, w jakiej obecnie w tym kraju obowiązuje.

Planowane jest jedynie obniżenie stawki aktualnego podatku bankowego z wartości 0,53% do 0,31% w 2016 roku oraz do niższych wartości w latach 2017-2019.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.