7. Posiedzenie Sejmu – podatek bankowy i ustawa budżetowa

06.01.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Liczba urodzonych dzieci w Polsce na 1000 mieszkańców:

2013: 9,88

2014: 9,77

Liczba śmierci w Polsce na 1000 mieszkańców:

2013: 10,31

2014: 10,37

Przyrost naturalny wylicza się odejmując na danym obszarze od liczby narodzin liczbę zgonów. Powyższe dane potwierdzają stwierdzenie, o ujemnym przyroście naturalnym na przestrzeni dwóch ostatnich lat.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.