Adam Bodnar o osobach bezdomnych w Warszawie

04.08.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Najwyższa Izba Kontroli w informacji o wynikach kontroli “Działania administracji publicznej na rzecz bezdomnych” przeprowadzonej w latach 2012-2013 podaje, że w Warszawie zliczono 1 986 osób bezdomnych szacując jednocześnie ich realną liczbę na 2,5 – 3,5 tys. osób (str 17).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.