Ile organizacji pozarządowych poparło Adama Bodnara?

04.08.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Pod specjalnym listem z dnia 8 czerwca 2015 r. skierowanym do posłów Sejmu RP z prośbą o zgłoszenie i poparcie kandydatury Adama Bodnara na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich podpisało się 49 organizacji pozarządowych. Oprócz tego swoje poparcie wyraziło też m.in. Centrum Praw Obywatelskich i Badań nad Demokracją oraz Instytut Spraw Publicznych. W związku z tym wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.