Adam Jarubas dla Radia ZET

04.03.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Memorandum Budapeszteńskie o Gwarancjach Bezpieczeństwa podpisano w grudniu 1994 roku przez reprezentantów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rosji i Ukrainy.

Ukraina zgodziła się usunąć broń jądrową ze swojego terytorium i przekazać ją Rosji oraz przystąpić do układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. USA, Wielka Brytania i Rosja w dokumencie zobowiązały się m.in. do poszanowania niezależności i suwerenności granic Ukrainy; powstrzymania się od stosowania groźby oraz użycia siły przeciw integralności terytorialnej bądź politycznej niezależności Ukrainy. Ponadto, według memorandum, żadna broń w ich posiadaniu nigdy nie zostanie użyta przeciw Ukrainie, wyłączając przypadki zgodne z Kartą Narodów Zjednoczonych oraz samoobronę.

Poszanowanie integralności Ukrainy zostało zatem potwierdzone, jednakże decyzja premiera Camerona o wysłaniu personelu wojskowego na Ukrainę nie wpisuje się w zobowiązania zawarte w dokumencie. Nie zawiera on bowiem stwierdzenia dotyczącego przymusu wysłania sił na Ukrainę w razie naruszenia integralności tego państwa. Stwierdza on jedynie, że w razie gdyby Ukraina stała się ofiarą aktu agresji lub obiektem groźby agresji, w których stosowana jest broń jądrowa, państwa będą szukać rozwiązań w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zobowiązań, państwa mają się konsultować.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.