Adam Jarubas o wyniku wyborczym PSL

17.07.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W wyborach samorządowych przeprowadzonych pod koniec 2010 roku, Polskie Stronnictwo Ludowe osiągnęło w wyborach do sejmików województwa w skali kraju 16,30% głosów (co przełożyło się na 93 mandaty w Polsce), natomiast w województwie o którym mowa w wypowiedzi – świętokrzyskim – był to wynik 32,91%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.